• نام و نام خانوادگی : مهندس فاطمه خادمی اردکانی
  • تخصص : کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
  • سمت در مرکز : مدیر مرکز
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

مهندس فاطمه خادمی اردکانی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

رزومه