• نام و نام خانوادگی : دکتر سید تقی حیدری
  • تخصص : دکترای آمار زیستی
  • سمت در مرکز : پژوهشگر ارشد
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

دکتر سید تقی حیدری

دکتری تخصصی آمار زیستی