• نام و نام خانوادگی : دکتر سید پوریا استاد
  • تخصص : متخصص رادیولوژی
  • سمت در مرکز : پژوهشگر
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

دکتر سید پوریا استاد 

متخصص رادیولوژی