• نام و نام خانوادگی : سعید عبداللهی فرد
  • تخصص : دانشجوی پزشکی
  • سمت در مرکز : پژوهشگر
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

سعید عبداللهی فرد دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز