• نام و نام خانوادگی : دکتر فریبرز غفار پسند
  • تخصص : جراح مغز و اعصاب
  • سمت در مرکز : معاون علمی
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

دکتر فریبرز غفار پسند

جراح مغز و اعصاب