• نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا مهدی زاده
  • تخصص : دکتری فیزیک پزشکی
  • سمت در مرکز : قائم مقام
  • ارتباطات :
  • رزومه :

درباره

دکتر علیرضا مهدی زاده

دکتری فیزیک پزشکی

 رزومه