• نام مرکز : مدولاسیون عصبی و درد
  • سال تاسیس : 1397
  • تعداد اعضا : 10
  • ارتباطات :

درباره ما

عمـل جراحـی تحریـک عمقـی مغـز DBS بـر روی بیماران مبتـلا بـه پارکینسـون بـرای نخسـتین بـار در سـال 1393 در شـیراز، قطـب پزشـکی جنـوب ایـران، انجـام شـد. سـایر اعمـال جراحـی تهاجمـی و کـم تهاجمـی مدولاسـیون عصبـی شـامل تحریـک طنـاب نخاعـی SCS در درمـان درد، تحریـک عصـب خاجـی SNM در درمــان بــی اختیــاری، تحریــک عصــب واگ VNS در درمــان تشــنج، و کارگــذاری پمپهــای کاشــتنی نخاعــی بلافاصلـه در سـالهای بعـد، و مهمـتر از همـه تحریـک عمقـی مغـز در درمـان وسـواس جـبری توسـط همیـن تیــم جراحــی انجــام پذیرفــت. انجــام بیــش از صــد مــورد از عمــل هــای جراحــی استریوتاکســی بــر روی بیمارانی بـا مشـکلات مختلـف اعـم از پارکینسـون، دیسـتونی، انـواع مختلـف لـرزش و همچنیـن وسـواس مـا را بـر آن داشـت کـه بـا بهـره گیـری از تیمـی مجـرب، بـه انجـام پژوهـش در جنبـه هـای مختلـف اعـال جراحـی فانکشـنال و مدولاسـیون عصبـی بپردازیـم و بررسـی ایـده هـای مفیـد در جهـت افزایـش بهبـودی بیـاران پـس از عمـل را نیـز از اولویـت هـای کاری خـود بدانیـم. در ایـن راسـتا، ایـده ی تاسـیس یـک مرکـز تحقیقاتــی خصوصــی کــه بــه صــورت خــاص بــه پژوهشــهای مرتبــط در ایــن خصــوص بپــردازد، در ذهــن تیـم درمانـی مـا ایجـاد شـد. مرکـز تحقیقـات مدولاسـیون عصبـی و درد، فعالیـت رسـمی خـود را از پاییـز سـال 1397 آغـاز نمود. ایـن مرکـز بـا داشـتن حمایت اعضـای متخصـص در زیرشـاخه هـای متنـوع پزشـکی، پیراپزشـکی و مهندسـی سـعی بـر آن دارد کـه بـا اعتـماد بـه محققیـن و پژوهشـگران بتوانـد گامـی موثـر در افزایـش سـطح علمـی کشـور در زمینـه مدولاسـیون عصبـی و درد، بـردارد و خدمـات درمانـی شایسـته ای را در اسـتاندارد بیـن المللی امـا منطبـق بـر معیارهـای بومـی ارائـه دهـد.