رویداد ها

4 اسفند 1397
تأثیر میدان الکترومغناطیسی برروی مدولاسیون عصبی

برگزاری ششمین سخنرانی علمی با عنوان تأثیر میدان الکترومغناطیسی برروی مدولاسیون عصبی و کنترل درد

ادامه مطلب
10 بهمن 1397
اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون

پنجمین سخنرانی علمی با عنوان اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون

ادامه مطلب
5 دی 1397
تأثیر میدان الکترومغناطیسی برروی مدولاسیون عصبی و کنترل درد

برگزاری سومین سخنرانی علمی با عنوان تأثیر میدان الکترومغناطیسی برروی مدولاسیون عصبی و کنترل درد

ادامه مطلب
7 آذر 1397
دخالت کامپیوتر برروی مغز

برگزاری دومین سخنرانی علمی با عنوان دخالت کامپیوتر برروی مغز توسط مرکز مدولاسیون عصبی و درد

ادامه مطلب
3 آذر 1397
تحلیل گام برداشتن

برگزاری اولین سخنرانی علمی با عنوان تحلیل گام برداشتن توسط مرکز مدولاسیون عصبی و درد

ادامه مطلب