کارگذاری پمپ های نخاعی

بیــاران مبتــلا بــه درد شــدید اندامهــای بــدن، خصوصــا بـه دنبـال بدخیمـی یـا آسـیبهای نخاعـی، کاندید مناسـبی بـرای کارگـذاری ایـن تکنولـوژی پیشرفته هسـتند.