کارگذاری محرک عصب خاجی

بیمارانی کــه بــه علــل متعــدد دچــار اختلال نســبی کنــترل ادرار و مدفــوع مــی باشــند، مــی تواننــد تحــت عمــل جراحــی کارگــذاری ایــن دســتگاه قــرار گیرنــد.