اعمال جراحی جهت صرع

برخی از بیمارانی که علیرغم مصرف داروهای تشنج، بهبود کامل نیافته اند، می توانند طی پیشرفته ترین اعمال جراحی مغز و اعصاب، به صورت نسبی یا کامل بهبود یابند.