درمان های کم تهاجمی درد

بیمارانی کـه دچـار درد شـدید صـورت، کمـر و یـا گـردن مــی باشــند و بــه درمانهــای محافظــه کارانــه پاســخ ندهنــد، مــی تواننــد از پیشرفته تریــن درمانهــای کــم تهاجمــی درد بهــره جوینــد.