14 بهمن 1398

درباره مدولاسیون عصبی

مفهـوم کلمـه مدولاسـیون در زبـان فارسـی، (ایجـاد تغییـرات در جهـت بهبـود) اسـت و مدولاسیون عصبـی یـا نورومدولاسـیون هـم متعاقبـا بـه معنـای ایجـاد تغییـرات در سیسـتم عصبـی بـه منظـور بهبـود شرایط خواهـد بـود. پیشــنه ی نورومدولاســیون را بایــد در قــرن هــای قبــل از میلاد مســیح جســتجو کــرد؛ جایــی کــه مصریان باسـتان از ماهـی هـای رود نیـل(ماهـی تورپـدو) کـه قـادر بـه ایجـاد حـدود ۲۰۰ ولـت الکتریسیته بودنـد بـرای کـم کـردن علائـم افـراد مبتـلا بـه صرع اسـتفاده مـی کردنـد. رومیـان باسـتان از ایـن روش حتـی در درمـان نقـرس نیـز اسـتفاده میکردنـد و جالـب تـر آنکـه برخـی قبایـل بومـی آفریقایـی هنـوز هـم ایـن پروسـه را دنبـال مـی کننـد. شــاید بتــوان اولیــن اســتفاده درمانــی از تحریــکات الکتریکــی کــه بــا داشــن علــم نســبی در ایــن زمینــه همـراه بـوده را بـه کریسـتین کراتزیـن اشـتاین نسـبت داد کـه در قـرن ۱۸ میلادی آزمایشـاتی را انجـام داده اسـت. در ادامـه ی راه، فریتـش و هیتزیـش در قـرن ۱۹ دریافتنـد کـه تحریـک کورتکـس مغـزی منجـر بـه انقبـاض عضلات مـی شـود، و سـال بعـد از ایـن آزمایـش، بارتلـو ایـن آزمایـش را بـر روی انسـان انجـام داد و بـه نتایـج مشـابهی دسـت یافـت. آزمایشـات ایـن چنینـی بسـیاری در طـول قـرن هـای اخیـر باعـث تکامل و پیشرفت فیزیولـوژی، نوروسـاینس، علــوم مهندســی و همینطــور تکنیــک هــای جراحــی؛ در شــکل گیــری نورومدولاســیون در قالــب امــروزی بسـیار موثـر بـوده انـد. شــاید در نــگاه اول حیطــه ی مدولاســیون عصبــی حیطــه ای پــر زرق و بــرق بــا مخــارج و هزینــه هــای بـالا بـه نظـر بیایـد امـا بـشر بـا علـم بـه اثـرات درمانـی و کاهـش کلـی هزینـه هـا سـعی در گستـرش و کاربردی تر کردن این زمینه ی درمانی داشته است. پیشرفتهـا و جایـگاه امـروزی مدولاسـیون عصبـی بـدون سـال هـا تـلاش، تحقیـق و مخـارج سـنگین حاصـل نشـده اسـت و فراوانـی مقـالات، کتـب و کنفرانـس هایـی کـه سـالانه در ایـن بـاره در سراسر جهـان برگـزار مـی شـوند مویـد ایـن موضـوع اسـت. بـه طـور مثـال در سـال ۲۰۱۰ چیـزی حـدود ۳ تـا ۵/۴ میلیـارد دلار در سـطح جهـان صرف هزینـه ی تحقیـق، درباره مدولاسیون عصبی  توسـعه و مصـارف درمانـی نورومدولاسـیون شـده اسـت کـه در نـگاه اول مبلـغ گزافـی بـه نظـر میرسـد کـه حتـی شـاید منجـر بـه نتایـج مطلوبـی نشـده باشـد؛ امـا اگـر بدانیـم کـه طبـق بـرآورد هـا در همان سـال، نتیجـه ی یکسـان در درمـان بیمـاران نیازمنـد، از طریـق دارو درمانـی و نـه مدولاسـیون عصبـی مبلغـی حـدود ۲۰ میلیـارد دلار مخـارج بـه دنبـال داشـت نظـر و ذهنیـت خـود را از ایـن حیطـه تغییـر مـی دهیـم.

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید