4 اسفند 1397

تأثیر میدان الکترومغناطیسی برروی مدولاسیون عصبی

تأثیر میدان الکترومغناطیسی برروی مدولاسیون عصبی و کنترل درد

ارائه شده توسط : دکتر بهمن ناصرالسلامی

تاریخ : 97/12/04

مکان: طبقه چهارم، ساختمان زندی، خیابان زندی، شیراز

0 دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید